طراحی                         چون زمینه آماده می باشد = ارزان چاپ                              چون بصورت مستقیم انجام می شود = ارزان بصورت غیر حضوری      چون کلیه کارها از طریق تلگرام یا واتساپ و ایمیل انجام میشود = ارزان