مراحل و نحوه ثبت‌نام کارت سوخت المثنی

مراحل و نحوه ثبت‌نام کارت سوخت المثنی

باید با داشتن مدارک وسیله نقلیه به شعب پلیس ۱۰+ مراجعه کنید

بعد از انجام مراحل قانونی حدود ۴ ماه طول میکشد تا کارت به دستتان برسد