جوهر پاکن خودکار

جوهر پاکن خودکار

clean ink

فقط در این سایت بفروش میرسد

این ماده فقط جوهر خودکار را از روی انواع پارچه پاک میکند و آسیبی به پارچه نمی رساند.